Torsdag 27. mars avholdt Fylkesmannen i Østfold sitt årlige fylkesberedskapsråd med representanter fra kommuner og beredskapsaktører i distriktet. Hovedtema denne gang var fokus på risiko- og sårbarhetsanalyse med en oversikt over risikobildet i fylket (fylkesROS).

I den oppdaterte fylkesRos’en for Østfold er hovedstrukturen beholdt, men temaene er gjennomgått med sikte på oppdatering av fakta og supplering med nye relevante problemstillinger.

Innledningen er supplert med informasjon nye sentrale føringer, kommunal beredskapsplikt, nasjonalt risikobilde, klimatilpasning, samt omtale av relevante hendelser siden 2008 hvor siste større oppdatering ble gjort.

Det er også tatt inn flere nye kapitler; store ulykker, tilsiktede handlinger, ROS og beredskap i grenseområdene, samt handlingsplan.

 

FylkesROS’en danner grunnlaget for veiledning av kommunene innen risikobildet generelt og rolle- og ansvarsbeskrivelser spesielt.

Gjennom forskrift om kommunal beredskapsplikt skal den enkelte kommune gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og hvordan disse kan påvirke kommunen.

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i kommunestyret og skal som et minimum omfatte:

 • eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen.
 • risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for kommunen.
 • hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre.
 • særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap
  av kritisk infrastruktur.
 • kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes
  for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin virksomhet
  etter at hendelsen har inntruffet.
 • behovet for befolkningsvarsling og evakuering.

 

Kommunen skal påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalysen.

I Alarmsentral Brann Øst AS (ABØ) ble en større revisjon påbegynt høsten 2013 og ventes ferdigstilt våren 2014. Dette er et svært viktig og omfattende arbeid i den hensikt å styrke lokal beredskap og sikre opprettholdelsen av nødmeldetjenesten i ulike situasjoner med fokus på forebyggende tiltak og beredskapslaner når en uønsket hendelse inntreffer. ABØ som beredskapsaktør er for øvrig også omtalt i den oppdaterte fylkesRos’en og da spesielt med tanke rolle og ansvar ved skogbrann hvor den operative innsatsen ledes av brannvesenet og ikke politiet som ved andre type branner hvor det er fare for liv og helse eller store materielle verdier. Det er verdt å merke seg at at Nasjonalt Risikobilde 2013 (DSB) indikerer en svært høy sannsynlighet for samtidige skogbranner i Norge og det vil naturlig nok også legge beslag på nasjonale og regionale fellesressurser.

Alarmbrann

Follo BV er på vei til brann i bygning i Dalefjerdingen, Enebakk.

fra Alarmbrann

Alarmbrann

Follo BV er på vei til ABA i Finstad Park.

fra Alarmbrann

Alarmsentral Brann Øst AS - Postadresse: Pb. 716 Krapfoss, 1509 Moss - Besøksadr.: Tykkemyr 2, 1597 Moss - Tlf: Operativt: 6920 1700
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Moss, Rygge, Råde, Våler, Vestby, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Marker, Aremark, Eidsberg, Rakkestad, Skiptvet, Spydeberg, Askim, Trøgstad, Ski, Enebakk, Oppegård, Ås og Frogn